Gebruiksvoorwaarden Print

1. Inhoud en Algemene toegangsvoorwaarden

U bezoekt op dit ogenblik de internetsite van Korfine. Als u deze site bezoekt, verbindt u zich ertoe de huidige gebruiksvoorwaarden na te leven.

Deze site bevat hoofdzakelijk economische informatie over de onderneming alsook informatie over haar diensten en producten, met inbegrip van publicitaire informatie. De op deze site beschikbare informatie is gratis en omvat geen enkel advies van juridische, fiscale of van het om het even welke aard.

Deze informatie houdt geen enkel aanbod van financiële, bancaire of verzekeringsdiensten in, met uitzondering van de verzekeringsvoorstellen en/of offertes die het voorwerp kunnen uitmaken van een expliciete publicatie in die zin en die vergezeld worden van alle door de wet vereiste informatie.

De online contractvoorstellen doen geen enkele afbreuk aan de mogelijkheid voor Korfine om over te gaan tot de controle van de verzekeringsrisico’s.

Korfine stelt alles in het werk om het materiaal en de informatie die op deze site worden aangeboden te controleren en te actualiseren. Korfine kan evenwel de juistheid, de volledigheid, de adequaatheid of het tijdloze karakter ervan niet garanderen. Korfine draagt geen enkele verantwoordelijkheid mbt deze informatie en dit materiaal.

Korfine behoudt zich het recht om haar website en de inhoud ervan te wijzigen.

Korfine kan noch contractueel noch niet-contractueel, om welke reden ook, aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade opgelopen omwille van de toegang, het foutief of onaangepast gebruik van het softwaresysteem of het gebruik van deze website.

Deze website kan ook links bevatten die verwijzen naar andere door derden gepubliceerde websites of de mogelijkheid om software te downloaden en dit enkel voor het gebruiksgemak van de internaut. Korfine kan de inhoud van deze sites, hun toegang of de geldigheid van de link niet garanderen. Korfine kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze links of software.

Als wij een veiligheidsrisico opsporen, behouden wij ons het recht voor om op iedere moment onze dienstverlening te onderbreken totdat het risico is uitgeschakeld. Korfine draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inbreuken of informaticafraudes waaraan derden zich schuldig maken, ongeacht welke de schadelijke gevolgen hiervan zijn; idem in geval van een informaticavirus of alle andere gevallen van overmacht.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen gewijzigd worden door Korfine. Wij raden u aan ze regelmatig te raadplegen.

2. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de site, de inhoud alsook de informatie, merken en logo’s aanwezig op de Korfine website zijn eigendom van Korfine nv en van de vennootschappen van de groep waartoe Korfine behoort, of van derden die een licentie of een ander gelijkaardig recht aan Korfine hebben toegewezen.

Deze toegang tot de website houdt geenszins een overdracht van de intellectuele rechten in.

Het is verboden om het geheel of een deel van de website of de informatie die zich erop bevindt te kopiëren, reproduceren, publiceren, posten of downloaden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Korfine of voor uw strikt persoonlijk gebruik en voor niet commerciële doeleinden.