Wettelijke informatie Print

1. Ons Kantoor

De verantwoordelijke uitgever van deze website is:

Voor de verzekeringsdiensten

Korfine NV
Nijverheidskaai 3/0021
8500 Kortrijk
tel : 056/21 61 82
website : www.korfine.be
e-mail : info@korfine.be
KBO : 0835 489 506

Korfine nv is een door de FSMA erkend gevolmachtigd onderschrijver

Toezichtsbevoegdheid

Korfine is onderworpen aan het toezicht op de tussenpersoon van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA), Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel T : 02 220 52 11 F 02 220 51 35 – www.fsma.be

2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid

We vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. We willen onze klanten en de gebruikers van onze diensten en websites zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt.

Meer informatie hierover kan u terugvinden onder de rubriek Privacy.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten om u vertrouwd te maken met onze praktijken op dat vlak.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Het Belgische recht is van toepassing op de precontractuele betrekkingen tussen de verzekeringsonderneming, verzekeringstussenpersoon en de consument.

Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door de artikelen 28ter tot en met 28decies van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen die zouden ontstaan met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door de artikelen 4,5,8 tot en met 14 van de Europese verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 houdende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

4. Buitengerechtelijke klachtenprocedures

Elke klacht met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan: de Dienst Klachtenmanagement van Korfine NV, Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk; tel.: 056 21 61 82; klacht@korfine.be.

Daarnaast kunnen klachten steeds gericht worden aan de VZW Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel; tel.: 02 547 58 71; fax: 02 547 59 75; info@ombudsman-insurance.be; www.ombudsman-insurance.be.

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend.
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de onderschrijver(s) om een gerechtelijke procedure aan te spannen.