De tak 26 is een beleggingsverzekering die vergelijkbaar is met een kasbon of obligatie. Een tak 26-product heeft geen verzekerde en geen begunstigde. Ze biedt je een gegarandeerd rendement aan voor een beperkte duur. Het kapitaal en de voorziene intresten krijg je uitbetaald op een tijdstip dat je zelf hebt bepaald.

Een tak 26-product kan voor zowel particulieren als vennootschappen een interessant en veilig spaarproduct zijn.

De kosten zijn afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar. In de meeste gevallen worden in- en uitstapkosten vereist, maar het bedrag ervan is variabel.

Een tak 26-product heeft zowel voordelen als nadelen. Hieronder vind je een kort overzicht van de voor- en nadelen van zo’n product.

Voordelen:

 • Je betaalt geen premietaks
 • Je hebt een gewaarborgd rendement
 • Je beschikt over een veilige belegging op korte of middellange termijn

Nadelen:

 • Je betaalt steeds roerende voorheffing op de verworven intresten
 • Je kan geen bijkomende waarborgen opnemen zoals invaliditeit of overlijden
 • Je betaalt in de meeste gevallen in- en uitstapkosten

Deze identiteitsbewijzen zijn geldig:

De geldigheidstermijn van deze documenten mag niet verstreken zijn.

Deze Frequently Asked Questions pagina biedt een antwoord op de meeste gestelde vragen over de vrijgave van een huurwaarborg die gevestigd werd bij Korfine.

Opgelet, onderstaande vragen vormen slechts een deel van onze FAQ. Om de volledige lijst met vragen te bekijken dient u eerst in te loggen. Bij vestiging van de huurwaarborg ontving u van Korfine een persoonlijk Korfine ID en wachtwoord. Log in om de volledige inhoud van de FAQ te zien, of om uw eigen huurwaarborgdossier(s) te consulteren. Inloggen doet u hier.

Heeft u een andere vraag, of vindt u geen antwoord op uw specifieke situatie, neem dan contact op met onze diensten op het adres vrijgaves@korfine.be.

De vrijgave van een huurwaarborg is onderworpen aan een aantal strikte regels en controles, zodat Korfine zeker is dat het dossier juridisch in orde is en conform de afspraken gemaakt tussen huurder, verhuurder en/of vastgoedmakelaar.

De vrijgave van een huurwaarborg kan aangevraagd worden op 2 manieren:

 • Een duidelijke en correct ingevulde schriftelijke minnelijke schikking, ondertekend door de huurder(s) en eigenaar(s) met vermelding aan wie de huurwaarborg dient te worden vrijgegeven (zie ook Vraag 2) , samen met een kopie van de identiteitsgegevens van de huurder en verhuurder
 • Een uitvoerbaar vonnis van de vrederechter dat via e-mail of post overgemaakt werd aan onze diensten (zie ook Vraag 3)

De vrijgave van de huurwaarborg is aan een aantal strikte controles onderworpen. De gemaakte afspraken tussen huurder(s) en eigenaar(s) dienen duidelijk te zijn, zonder tegenstrijdigheden en alle gegevens dienen volledig en duidelijk leesbaar vermeld te worden op het vrijgaveformulier. Er dient eveneens een kopie van de geldige identiteitskaart(en) van de huurder(s) en verhuurder(s) te worden toegevoegd.

Onderstaande gegevens dienen in elk geval vermeld te worden:

 • Het contractnummer (zie ook Vraag 5)
 • Het volledige adres van het verhuurde pand
 • De gegevens van de huurder(s)
 • De gegevens van de eigenaar(s)
 • De optiekeuze aan wie de waarborg dient te worden vrijgegeven
  Opgelet! Slechts één van de 3 mogelijkheden mag worden aangeduid! In geval er meerdere opties aangeduid worden, is de aanvraag ongeldig en dient deze opnieuw bezorgd te worden. Dit kan een aanzienlijke vertraging van de uitbetaling met zich meebrengen.
 • Het rekeningnummer(s) (IBAN + BIC) waarop de huurwaarborg dient te worden gestort
 • De handtekening(en) van de huurder(s). Deze dienen identiek te zijn aan de handtekening die op het ondertekende voorstelformulier bij vestiging geplaatst werden
 • De handtekening(en) van de eigenaar(s). Deze dienen identiek te zijn aan de handtekening die op het ondertekende voorstelformulier bij vestiging geplaatst werden.
  Opgelet! Indien de handtekeningen bij vrijgave niet overeenkomen met de handtekeningen bij vestiging is de aanvraag ongeldig en dient deze opnieuw bezorgd te worden. Dit kan een aanzienlijke vertraging van de uitbetaling met zich meebrengen.
 • Er dient eveneens een kopie van een geldige identiteitskaart van de huurder(s) en verhuurder(s) worden bijgevoegd. Deze identificatie is een wettelijke verplichting binnen de anti-witwaswetgeving. Bij gebrek aan de identiteitskaarten kan de vrijgave niet gebeuren

In geval de vrijgave van de huurwaarborg geregeld dient te worden via een vonnis van de vrederechter gelden een aantal bijzondere voorwaarden. Zo dienen volgende documenten bezorgd te worden bij de aanvraag om een correcte verwerking te bekomen:

 • Het volledige vonnis afgeleverd door de rechtbank
 • Een begeleidend en ondertekend schrijven met vermelding van het rekeningnummer (IBAN & BIC) van de rechthebbende(n) zoals bepaald in het vonnis

Indien de begunstigde(n) in het vonnis verschillend is van de partijen vermeld op de huurwaarborg dient een kopie van de identiteitskaart met vermelding van de handtekening van deze begunstigde(n) te worden overgemaakt (als bevestiging van het vermelde rekeningnummer).

Indien deze informatie of documenten zou ontbreken zal het dossier niet aanvaard worden, wat een vertraging van de vrijgave kan veroorzaken.

Een vrijgave van een huurwaarborg kan enkel aangevraagd worden via het specifieke vrijgaveformulier van Korfine. Uw vastgoedmakelaar kan u dit formulier bezorgen. Of neem contact op met Korfine om een exemplaar te bekomen (zie ook Vraag 12 ).

Het contractnummer van de gevestigde huurwaarborg is een essentieel gegeven voor het regelen van de vrijgave. Dit nummer kan u terugvinden op de bevestigingsbrief/mail dewelke bij de vestiging van de huurwaarborg aan u werd doorgestuurd door onze diensten, of via uw inlogcodes welke u destijds gekregen hebt. Met deze codes kunt u inloggen op uw persoonlijke en beveiligde pagina op www.korfine.be.

Vindt u dit nummer niet terug? Neem dan contact op met het vastgoedkantoor met wie de huurwaarborg destijds gevestigd werd. Zij helpen u graag verder.

De vrijgave van een huurwaarborg is aan een aantal controles en verplichtingen onderworpen. Korfine dient er immers zeker van te zijn dat de aanvraag correct en legitiem is, en gebeurt met toestemming en akkoord van alle betrokken partijen.

Gelet op deze voorwaarden zijn volgende zaken niet toegelaten:

 • Op het vrijgaveformulier mogen geen wijzigingen aangebracht zijn aan het bedrag van de huurwaarborg ten gunste van de verhuurder en/of de vastgoedmakelaar
 • Er mogen geen 2 of meer opties aangeduid worden
 • Schrapping van tekst, bijvoorbeeld opties, bedragen of rekeningnummers
 • Breng geen tekstcorrector (bvb tipp-ex) aan op het formulier
 • De 1° optie aankruisen (dat de volledige waarborgsom, beschreven in de overeenkomst, terug vrij ter beschikking van de huurder mag gesteld worden) én eveneens een bedrag invullen ten voordele van de verhuurder en/of de vastgoedmakelaar
 • Wijzigingen aan een rekeningnummer
 • Ongeldige identiteitskaart van de huurder/verhuurder

Indien één van bovenvermelde elementen of andere niet toegelaten aanpassingen op het formulier merkbaar zijn, dan is de vrijgave ongeldig. U dient dan een nieuwe vrijgave aan te vragen wat een vertraging kan veroorzaken.

Een vrijgaveformulier waarop niet toegelaten wijzigingen of markeringen aangebracht werden (zie ook Vraag 6) wordt niet aanvaard voor uitbetaling van de huurwaarborg. In dit geval dient een nieuw vrijgaveformulier ingevuld en ondertekend te worden. Hierdoor kan de vrijgave vertraging oplopen.

Een vrijgaveformulier zonder aanduiding van de optie aan wie de huurwaarborg dient te worden vrijgegeven wordt niet aanvaard. In dit geval dient een nieuw vrijgaveformulier ingevuld en ondertekend te worden, wat de nodige vertraging met zich zal meebrengen.

U kan het vrijgaveformulier en de eventuele bijhorende bijlagen bezorgen aan Korfine op één van de volgende manieren:

 • Per e-mail, op het adres vrijgaves@korfine.be
 • Per post, op het volgende adres: Korfine nv – Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk
 • Via uw vastgoedmakelaar

Om een vlotte vrijgave van uw huurwaarborg te garanderen is het belangrijk dat Korfine beschikt over een volledig en correct dossier. Enkel zo kunnen wij een tijdige vrijgave garanderen. In geval de vrijgave onvolledig of niet conform onze voorwaarden is, dan wordt het dossier geweigerd. Dit houdt in dat ook de vrijgave zelf vertraging zal oplopen en de betrokken partijen de documenten opnieuw dienen samen te stellen en te ondertekenen.

Volgende gegevens en documenten zijn nodig voor een correcte vrijgave:

 • Een duidelijk leesbaar en ondubbelzinnig vrijgaveformulier van Korfine, dat volgende gegevens omvat:
  • Correcte en goed leesbare namen van huurder(s) en verhuurder(s)
  • Duidelijke vermelding van het adres van het pand waarop de huurwaarborg gevestigd is
  • Eén duidelijk aangekruiste optie voor de wijze van uitbetaling
  • Een volledig en correct bankrekeningnummer(s), voorzien in IBAN formaat en met de juiste BIC code
  • In geval van een buitenlands rekeningnummer :
   • Naam en adres van de rekeninghouder/begunstigde
   • Volledig rekeningnummer of IBAN
   • BIC of SWIFT code
  • Een duidelijke kopie van de geldige identiteitskaart van de huurder(s) en verhuurder(s)
 • Juiste en correcte handtekeningen van huurder, verhuurder en vastgoedmakelaar. Deze dienen identiek te zijn aan het ondertekende voorstelformulier bij vestiging van deze huurwaarborg

Het juiste vrijgaveformulier kunt u bekomen bij uw vastgoedmakelaar.

Opgelet !
Zorg dat uw dossier geen schrappingen bevat, onleesbare tekst of gegevens die niet overeenkomen met de gegevens meegegeven bij de vestiging. Raadpleeg ook bovenstaande vragen voor de voorwaarden bij specifieke vrijgavedossiers (bvb overlijden, volmacht, …).

Uitzondering!
Wettelijke voorwaarden die verplicht zijn in het kader van de anti-witwaswetgeving is een identificatieplicht. Er dient een kopie (recto-verso) van de geldige identiteitskaart van de huurder(s) en verhuurder(s) van de huurwaarborg te worden overgemaakt.

Voor vrijgaves naar aanleiding van een vonnis, raadpleeg Vraag 3 voor de bijzondere dossierverplichtingen.

Korfine heeft een unieke online opvolgingsmodule die u toelaat de actuele status van uw vrijgave op te volgen en te consulteren. Om toegang te krijgen tot deze persoonlijke en beveiligde website is het belangrijk dat wij over uw e-mailadres beschikken.

Indien huurder, verhuurder en vastgoedmakelaar hun e-mailadres noteren op het vrijgaveformulier zal Korfine voor deze adressen automatisch de online toegang tot de opvolgingswebsite activeren. U ontvangt dan een e-mail met daarin de nodige gegevens.

Opgelet:

 • Indien wij niet over uw e-mailadres beschikken kan u geen toegang verkrijgen tot deze module
 • Deze opvolgingsmodule is enkel beschikbaar voor huurwaarborgen waarvan de vrijgave aangevraagd werd na april 2017

Op deze website vindt u de meest courante vragen terug voor vrijgave van huurwaarborgen en de specifieke situaties waarmee u te maken kunt hebben.

Heeft u nog vragen? Raadpleeg dan in eerste instantie de informatie en Frequently Asked Questions op onze website. Mocht u geen antwoord vinden, dan kunt u de Dienst Vrijgave contacteren via e-mail op vrijgaves@korfine.be.

Telefonisch kunt u ons bereiken op het nummer 056/21.61.82 van 8u30 tot 12u. Opgelet, in de namiddag zijn onze kantoren enkel bereikbaar via e-mail.