Huurwaarborg

Waarom kiezen voor de unieke Huurwaarborg van Korfine en haar verzekeringspartners: N.V. Patronale Life, Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen en N.V. CREDIMO?

Uw huurwaarborg wordt gevestigd in een specifiek kapitalisatiecontract (tak 26) bij een van volgende verzekeringspartners van Korfine: N.V. Patronale Life, Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen en N.V. CREDIMO. De Huurwaarborg van Korfine is veilig, makkelijk én snel. Je vult samen met de verhuurder een vestigingsformulier in, je ondertekent het en bezorgt het ons samen met een identiteitsbewijs en schrijft het bedrag dat je overeenkwam met de verhuurder over op onze rekening. Na ontvangst sturen wij een bewijs van vestiging en blokkering van de huurwaarborg naar de huurder, de verhuurder en de betrokken vastgoedmakelaar. Zo eenvoudig kan het.

Bescherm jezelf

Echte misbruiken door verhuurders zijn gelukkig een uitzondering. En jouw toekomstige huisbaas zal ook wel meevallen. Maar toch kan je maar beter jezelf behoorlijk beschermen. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Een goed geregelde huurwaarborg, waarbij rekening gehouden wordt met de rechten en plichten van alle betrokken partijen is daarom heel belangrijk.

Nooit cash

Betaal een huurwaarborg zeker nooit cash! Een verhuurder die dat van je eist is per definitie niet helemaal zuiver op de graat. De woninghuurwet is wat dat betreft heel duidelijk.

Een gegarandeerd vast rendement

De Huurwaarborg van Korfine wordt gevestigd in een specifiek kapitalisatiecontract (tak 26) bij een van volgende Belgische Verzekeringsmaatschappijen: N.V. Patronale Life, Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen en N.V. CREDIMO. Dit contract omvat een kapitaalsgarantie en een gewaarborgde intrestvoet. U geniet gedurende opeenvolgende periodes van negen jaar van de vaste intrestvoet die geldt op het ogenblik van het ingaan van een periode.
De opbrengsten zijn onderworpen aan de roerende voorheffing, wel wordt er geen uitstapkost aangerekend. Er is geen verzekeringstaks verschuldigd, er is enkel een éénmalige instapkost. Op de Korfine Huurwaarborg is het Belgisch recht van toepassing. Kapitalisatieverrichtingen (tak 26) vallen niet onder het depositogarantiesysteem.

Strikt geregeld

Een huurwaarborg wordt geblokkeerd op jouw naam. En kan enkel vrijgegeven worden als zowel jij als de verhuurder daarvoor toestemming geven. Op dat vlak ben je dus zeker.

Makkelijk en snel weer vrij

De looptijd van het contract bedraagt 27 jaar. Beide partijen kunnen op elk moment de huurwaarborg opvragen mits onderlinge toestemming, of na voorlegging van een afschrift van een vonnis. De aanvraag is eenvoudig en de procedure is makkelijk en snel. Je hebt dus vrijwel onmiddellijk je geld terug in handen.

Huurwetgeving

Sinds enkele maanden behoort het huren van een woning tot de bevoegdheid van de regio’s.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de spits afgebeten en heeft als eerste gewest haar eigen huurregelgeving uitgevaardigd. Op 30 oktober 2017 werd de Ordonnantie houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst dd 27 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze regelgeving is in werking getreden op 1 januari 2018. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de regels mbt de woninghuurovereenkomsten thans te vinden in de Brusselse Huisvestingcode.

Na het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, was het de beurt aan het Waals Gewest. Op 15 maart 2018 werd het Waals Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst afgekondigd. Dit decreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2018. Deze regelgeving is in werking getreden op 1 september 2018.

Ook het Vlaams Gewest vaardigde haar eigen regionale huurwetgeving uit, middels het Vlaams Woninghuurdecreet. Dit Decreet trad in werking op 1 januari 2019 en bevat regels voor de woninghuurovereenkomst en de studentenhuurovereenkomst. Tevens werd voorzien in een aantal speciefieke bepalingen betreffende de medehuur.

Belangrijke informatie

Deze pagina bevat algemene informatie over een kapitalisatiecontract van Korfine en haar verzekeringspartners. Daarvoor gelden beperkingen en voorwaarden. De volledige inhoud vind je in jouw contractvoorwaarden.

Raadpleeg kosteloos de Algemene Voorwaarden en de Financiële infofiche van onze verzekeringspartners via eenvoudige klik op de knop “Documenten” links op deze webpagina. Neem deze documenten aandachtig door alvorens je overgaat tot onderschrijving!

Klachten?

In geval van klachten kan je altijd terecht bij Korfine nv, Klachtenmanagement, Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk, tel. 056 21 61 82, klacht@korfine.be. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per e-mail of brief.
Vind je dat Korfine jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kan je je richten tot de Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, info@ombudsman.as.
Je hebt ook altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.


Terug naar producten