Privacy

Algemeen

We vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. We willen onze klanten en de gebruikers van onze diensten en websites zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt.

Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten om u vertrouwd te maken met onze praktijken op dat vlak.

Dit privacybeleid geldt voor alle natuurlijke personen, zowel verzekeringsnemers (zelfs prospecten of kandidaat-verzekeringsnemers) als verzekerden, begunstigden of derden (bijvoorbeeld : benadeelde partijen, getuigen, experts, vastgoedmakelaars, …) Dit Privacybeleid is daarentegen niet bestemd voor rechtspersonen.

U zal ook informatie vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Volg daartoe deze link: https://www.privacycommission.be/nl.

Tot 24/05/2018 vormen de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten de toepasselijke wetgeving inzake privacy. Vanaf 25/05/2018 zal die vervangen worden door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Aangezien deze Privacyverklaring al op de nieuwe wetgeving gebaseerd is, zullen bepaalde procedures die in deze Privacyverklaring beschreven worden, pas na die datum operationeel zijn.

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een contractnummer, een e-mailadres.

De verwerking is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Korfine nv, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3/0021, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0835.489.506 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens. Als enig contactpunt binnen onze onderneming hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming (‘data protection officer’ of ‘DPO’) aangesteld met de volgende contactgegevens :
Korfine nv
Data Protection Officer
Nijverheidskaai 3/0021
8500 Kortrijk
privacy@korfine.be

Tijdens onze diverse contacten met u moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen naar gelang de betrokken verzekeringstypes : (1) identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, …), (2) contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon, …), (3) gewoonten en gebruik van goederen en diensten, (4) samenstelling van het gezin (bijvoorbeeld : burgerlijke stand, aantal kinderen, …), (5) kenmerken van de woning, (6) …

Korfine kan sommige van uw gegevens onder meer verzamelen :

 • Wanneer u klant wordt
 • Wanneer u de formulieren, documenten en contracten invult die wij u voorleggen
 • Wanneer u een beroep doet op onze producten en diensten
 • Wanneer u contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld
 • Wanneer uw gegevens worden gepubliceerd of meegedeeld door gemachtigde derden (personen die u speciaal gemachtigd hebt, het Belgisch Staatsblad, uw vastgoedmakelaar, uw rentmeester, syndicus, vennootschappen van de Korfine Groep), …
 • Wanneer u gegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze websites : (1) wanneer u online een verzekeringsofferte aanvraagt, (2) wanneer u een schadegeval aangeeft of bijstand vraagt, (3) wanneer u online contracten afsluit
 • Wanneer u één van onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze apps via de cookies en andere technologieën, …
Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, hebt u het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het starten van een commerciële relatie kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen zoals voorkoming van het witwassen van geld, toepassing van de MIFID-Wetgeving, bestrijding van fiscale fraude en fiscale verplichtingen van Korfine nv
 • Wanneer Korfine daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

Wij hebben technische middelen en gespecialiseerde teams die zich in de eerste plaats toeleggen op de bescherming van uw persoonsgegevens voorzien. Op die manier willen wij vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Deze gegevens kunnen in geen geval buiten de Europese Unie worden bewaard. Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Korfine groep. Wij geven uw persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgifte van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Korfine zelf. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • Er een wettelijke verplichting is.
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor Korfine of de betrokken derde. Dit gebeurt enkel mits uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.
 • U ons daar toelating voor geeft. Indien Korfine op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

Wij gebruiken uw gegevens om u een uitstekende dienstverlening en algemene communicatie te bezorgen over de producten die u bij ons hebt of die voor u interessant kunnen zijn. Op dit niveau worden de hierboven vermelde gegevens verwerkt in het kader van onze wettelijke verplichtingen, ons legitiem belang en de goede uitvoering van uw contract (incl. klachten – en klantenbeheer, alsook het informeren over en de verbetering van de dienstverlening). U opteert ervoor om geen direct marketing te ontvangen, maar Korfine blijft u natuurlijk wel informeren over een optimaal gebruik van de producten en diensten die u reeds hebt. Zo kunnen we u bijvoorbeeld, een voorstel doen voor een product of dienst dat beter past bij uw behoeften en verlangens.

Uw recht op toegang
U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen. U kan ons vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken
 • Waarvoor wij die verwerken
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens
 • Welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken
U dient uw recht op toegang schriftelijk uit te voeren, ter attentie van Korfine, Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk of per e-mail naar privacy@korfine.be
Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.

Korfine heeft 45 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Korfine uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

Indien u enige reden hebt om aan te nemen dat Korfine uw aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen via privacy@korfine.be zodanig dat wij, samen met u, de opties kunnen bekijken.

Voor de volledigheid informeren wij u dat, indien Korfine niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, u steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

Uw recht op verbetering en verwijdering
U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan u onze diensten contacteren. Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Wij kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen.

Uw recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing
U hebt altijd het recht om uzelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met Korfine en onze mogelijkheid tot promoties en/of acties via telefoon, post, sms of e-mail deactiveren

Korfine draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van het verzekeringscontract, de wettelijke verjaringsperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze websites, hanteren wij ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites
U kan onze websites bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Met uw toestemming (voor zover nodig) kunnen wij u als bezoeker van onze websites informeren over een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten. Sommige onderdelen of functies zijn voorbehouden aan Korfine- klanten. Om de dienstverlening te optimaliseren kunnen wij uw klantengegevens verder aanvullen met de data die we afleiden uit de cookies tengevolge van uw gebruik van onze websites.

Cookies
Wat zijn cookies?
Wij maken gebruik van cookies wanneer u onze e-mails opent en/of wanneer u onze websites bezoekt of apps gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op uw eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die het gebruiksgemak van onze websites en apps optimaliseren. Zo kan u bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze websites beter afstemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Welke soorten cookies gebruiken we?

 • Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonsgegevens...
 • Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden, de inhoud van uw winkelwagentje en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Mobiele apps
Korfine kan verschillende apps aanbieden. Als u van deze diensten gebruik maakt, dan kan het ook noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Die gegevens worden steeds verwerkt conform de bepalingen van dit Privacybeleid.

Voor meer informatie over ons privacybeleid of voor klachten in verband met uw privacy, inclusief het uitoefenen van uw recht op toegang kan u contact opnemen via privacy@korfine.be

De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in de bestanden van Korfine. Wij hebben van deze verwerkingen aangifte gedaan bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze aangiftes kan u online raadplegen in de openbare registers van de Commissie.

Korfine kan dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op www.korfine.be/privacy. Uiteraard informeren wij u via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging.

Onze algemene voorwaarden en de voorwaarden van specifieke diensten hebben, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op dit privacybeleid.

Doel van het CAP

Het CAP is een geïnformatiseerde databank, beheerd door de Nationale Bank van België (NBB). De gegevens die in het CAP geregistreerd worden, kunnen onder meer geraadpleegd worden door de Cel voor Financiële Informatieverwerking, notarissen alsook door bepaalde overheidsdiensten. Een dergelijke raadpleging kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van een fiscaal onderzoek, de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme en zware criminaliteit of het opsporen van strafbare inbreuken en dit met inachtneming van de bepalingen die de wetgeving oplegt.

Informatie meegedeeld aan het CAP en registratie ervan

In het kader van de wetgeving ter zake is elke verzekeraar verplicht aan het CAP bepaalde gegevens mee te delen die betrekking hebben op de identificatie van haar onderschrijvers en van de contractuele relatie die zij met hen heeft.

 • Identificatiegegevens van de onderschrijver
  • Wanneer de onderschrijver een natuurlijke persoon is: het identificatienummer bij het Rijksregister of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij ontstentenis daarvan de naam, de eerste officiële voornaam, de geboortedatum, de geboorteplaats en het geboorteland
  • Wanneer de onderschrijver een rechtspersoon is: het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen of bij ontstentenis ervan de volledige naam, de rechtsvorm en het land van vestiging
 • Te melden gebeurtenissen
  • De gebeurtenissen die binnen de 90 kalenderdagen gemeld worden zijn het contracttype, het begin en het einde van de contractuele relatie met hun respectieve data.

Rechten van de geregistreerde persoon

De geregistreerde persoon heeft het recht om bij de NBB, Berlaimontlaan 14 te Brussel kennis te nemen van de gegevens die door het CAP op zijn naam geregistreerd zijn. Hij heeft het recht om aan de verzekeraar te vragen om de onjuiste gegevens die in het CAP op zijn naam geregistreerd zijn, te verbeteren of te verwijderen.

Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden gedurende 10 jaar, te rekenen vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de contractuele relatie eindigde, bewaard in het CAP.